โรงเรียนนอกจากจะเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้แล้ว ไม่ว่าจะด้านวิชาการ ยังมีด้านกิจกรรมให้น้องนักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกัน กิจกรรมมากมายที่ส่งเสริมให้เด็กได้ทำร่วมกัน เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความมีวินัย การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความพยายาม และอีกมากมายในการใช้ชีวิตในสังคม ในปัจจุบันและอนาคต เช่น งานกีฬาสีของโรงเรียน งานกิจกรรมวันสำคัญต่างๆ

ส่วนงานนี้ ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อกระชับความสัมพันธ์กับนักเรียนทุกคน โดยใช้ตีมงาน ชาวเขาชาวดอย ก็ออกมาน่ารักๆ แบบนี้เลยค่ะ

ขอบคุณน้องที่น่ารักนะคะ